Sunplus

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedsiębiorca Waldemar Włodarczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SUNPLUS WALDEMAR WŁODARCZYK z siedzibą w Zielonej Górze (65-170) przy ul. Gen. Bema 39, zwanym dalej SUNPLUS.

2. Kontakt z Administratorem możliwy jest: - elektronicznie poprzez e-mail: biuro@sunre.pl, - telefonicznie pod numerem telefonu: 607 108 227, - pisemnie na adres: SUNPLUS WALDEMAR WŁODARCZYK, ul. Gen. Bema 39, 65-170 Zielona Góra.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 3.1. na podstawie zgody na przetwarzanie danych udzielonej przez Panią/Pana - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) rozporządzenia RODO 3.2. w celu: a) podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, jak: udzielenie odpowiedzi na zapytanie, wysłanie oferty (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679) b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez SUNPLUS – podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes SUNPLUS (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679).

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom obsługującym Administratora (tj. obsługa informatyczna, obsługa prawna, obsługa dystrybucyjno-kurierska), a także podmiotom, które na podstawie przepisów prawa wystąpią o nie lub o inne informacje, w których one występują.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania wymiany korespondencji lub uzgodnień. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

6. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Nie dokonujemy profilowania danych a dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo: a) dostępu do treści danych, b) żądania ich sprostowania, c) żądania ich usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym), a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody – prawo do cofnięcia udzielonej zgody. d) ograniczenia ich przetwarzania, e) przenoszenia danych osobowych, f) wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

9. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia: a) skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679 b) sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych z przyczyn wskazanych w pkt 3.2 a) z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. W takiej sytuacji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane będą mu niezbędne do pozostałych celów.

10. Podanie danych jest dobrowolne.

11. Strona internetowa … oraz infolinia … nie jest przeznaczona dla osób poniżej 16. roku życia. Osoby te winny podawać jakiekolwiek dane osobowe, jeżeli zgodę wyraziła lub zaaprobowała osoba sprawująca władzę rodzicielską.

12. Strona www.sunre.pl wykorzystuje pliki cookies na potrzeby narzędzia Google Analytics, czyli do analizy oglądalności strony. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.